Certyfikat Binne


Certyfikat STO


Certyfikat Terranova

 

         Specjalizujemy się w robotach remontowych budynków i budowli. Wykonujemy remonty wewn±trz i na zewn±trz obiektów. Prowadzimy prace dociepleniowe ¶cian i dachów budynków wielorodzinnych dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i innych np. Politechnika Koszalińska na terenie byłego województwa słupskiego
i koszalińskiego. Prowadzimy prace w zakresie izolacji i odgrzybiania starych budowli i budynków, docieplenia stropodachów metod± wdmuchiwania wełny granulowanej tzw. metoda blow-in.

         Na zlecenie Inwestorów realizujemy budynki pod klucz. Zatrudniamy 36 pracowników fizycznych o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zwi±zanych z firm± od pocz±tku działalno¶ci,
oraz 5 pracowników inżynieryjno-technicznych z uprawnieniami
oraz długoletnim stażem w zawodzie. Ponadto w okresie nasilenia robót budowlanych współpracujemy z dodatkowymi 20-toma pracownikami zatrudnianymi na ten okres. Firma jest zarejestrowana
i prowadzi działalno¶ć od 1993r.